§ 232a Evidencia analytických údajov zamestnanca

§ 232a
Evidencia analytických údajov zamestnanca
(1) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca.
(2) Evidencia analytických údajov obsahuje

a) číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí,101a)
b) dohodnutý rozsah pracovného času,
c) počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovanému na výplatu za mesiac,
d) číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.101b)

101a) § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2011 Z.z.
101b) § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z.

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.