§ 232 Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia

§ 232
Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia
(1) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom; táto evidencia sa vedie od vzniku sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia zamestnanca po celé obdobie, počas ktorého toto poistenie a sporenie trvá.
(2) Evidencia musí obsahovať tieto údaje:
a) priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto trvalého pobytu a údaj o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50% účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50% účasť na majetku zamestnávateľa,
b) identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,
c) identifikačné číslo právneho vzťahu podľa § 226 ods. 1 písm. n),
d) deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi,
e) neobmedzený vymeriavací základ zamestnanca,
f) obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové sporenie,
g) obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky.