§ 225g Spôsoby vymáhania pohľadávok

§ 225g
Spôsoby vymáhania pohľadávok
(1) Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne vymáha pohľadávky

a) zrážkami zo mzdy a z iného príjmu (ďalej len „zrážky zo mzdy“),
b) prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „prikázanie pohľadávky“),
c) zrážkami z dávok, ktoré účastníkovi konania vypláca Sociálna poisťovňa.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne vymáha pohľadávky spôsobom, ktorý si určí; príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže vymáhať pohľadávky u jedného účastníka konania aj niekoľkými spôsobmi súčasne.