§ 213 Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia

§ 213
Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
(1) Doručené rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatné.
(2) Rozhodnutie je vykonateľné, len čo uplynie lehota na plnenie. Ak v rozhodnutí nie je uložená povinnosť na plnenie, rozhodnutie je vykonateľné, len čo nadobudne právoplatnosť.