§ 179 Vecná príslušnosť ústredia

§ 179
Vecná príslušnosť ústredia
(1) Do pôsobnosti ústredia patrí
a) rozhodovať v prvom stupni
1. o dôchodkových dávkach, o zvyšovaní príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu, 95a) o úrazovej rente a o pozostalostnej úrazovej rente,
2. o povinnosti poberateľa dávky vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť, alebo úrazovú rentu, alebo pozostalostnú úrazovú rentu, alebo ich časť vyplatené neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili,
3. o povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť podľa § 237 ods. 1 neprávom vyplatené sumy na dávkach uvedených v prvom bode,
4. o náhradách trov konania,
5. o prerušení konania a o zastavení konania,
6. o povolení obnovy konania alebo o nariadení obnovy konania,
7. o ustanovení osobitného príjemcu,
8. o uložení poriadkovej pokuty,
9. o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 1) pokuty a penále, ak ich suma presiahne sumu určenú generálnym riaditeľom a dlžných súm dávok,
10. o odpustení zmeškania lehoty,
11. o ustanovení opatrovníka,
12. o predbežnom opatrení,
13. o priznaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa osobitného predpisu, 93a)
14. o priznaní príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku k dôchodku podľa osobitného predpisu,95aaa)
15. o príspevku športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu,95aa) a o povinnosti poberateľa príspevku vrátiť príspevok alebo jeho časť vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril,
16. vo veciach vymáhania pohľadávok na dávkach a príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa prvého bodu, pokute a náhradách škody podľa § 238, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok podľa prvého bodu,

b) rozhodovať v druhom stupni vo veciach, o ktorých rozhodovať v prvom stupni patrí do pôsobnosti pobočky,
c) riadiť a kontrolovať činnosť pobočiek,
d) hospodáriť s finančnými prostriedkami, s majetkom, ktorý Sociálna poisťovňa nadobudla svojou činnosťou, a spravovať majetok štátu podľa osobitného predpisu, 89)
e) vyplácať dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu, príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného predpisu, 93a) príplatok k dôchodku a jednorazový príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu, 95aaa) príspevok športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu, 95aa) príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu95a) a plniť ďalšie úlohy vo veciach príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu,95a)
f) uplatňovať pohľadávky a pohľadávky na príspevku na starobné dôchodkové sporenie 1) podľa osobitných predpisov, 81) ak suma týchto pohľadávok presiahne sumu určenú generálnym riaditeľom,
g) vymáhať pohľadávky na dávkach a príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa písmena a) prvého bodu, príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa písmena a) trinásteho bodu, príspevku športovému reprezentantovi podľa písmena a) štrnásteho bodu, pokute a na náhradách škody podľa § 238, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok podľa písmena a) prvého bodu, príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa písmena a) trinásteho bodu a príspevku športovému reprezentantovi podľa písmena a) štrnásteho bodu,
h) prijímať žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,94) ak sporiteľ podľa osobitného predpisu1) nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
i) určovať na žiadosť dôchodkový vek poistenca,
j) spisovať žiadosti o priznanie dôchodkovej dávky podľa § 184 ods. 10 písm. a),
k) vykonávať lekársku posudkovú činnosť,
l) plniť administratívno-technické úlohy spojené s činnosťou dozornej rady,
m) uzatvárať zmluvy o pracovnej rehabilitácii a o rekvalifikácii,
n) vykonávať kontrolnú činnosť, konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť vo veciach sociálneho poistenia,
o) vykonávať prevod dôchodkových práv vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie,
p) vykonávať ďalšie činnosti podľa tohto zákona, ktoré nepatria do pôsobnosti pobočky,
r) rozhodovať v druhom stupni vo veciach podľa osobitného predpisu, 89a)
s) vyplácať dávky osobitného sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu. 89a)

(2) Ústredie vystupuje v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do jeho pôsobnosti v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej moci.

1) Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

81) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

89) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
89a) Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
93a) Zákon č. 285/2009 Z.z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
94) § 44 zákona č. 43/2004 Z.z. v znení zákona č. 183/2014 Z.z.

95a) § 139 a 140a zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2012 Z.z.

95aa) Zákon č. 112/2015 Z.z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
95aaa) Zákon č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.
95b) Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.