§ 166 Základný fond poistenia v nezamestnanosti

§ 166
Základný fond poistenia v nezamestnanosti
(1) Základný fond poistenia v nezamestnanosti je určený na výplatu dávky v nezamestnanosti a na postúpenie finančných prostriedkov, ktoré žiada príslušný orgán na výplatu podpory v čase skrátenej práce. 69ba)
(2) Základný fond poistenia v nezamestnanosti sa tvorí
a) z poistného na poistenie v nezamestnanosti,
b) z poistného na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu 2) prevedeného podľa § 141 ods. 4,
c) z poistného na financovanie podpory,
d) z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
e) z odplaty za postúpenie pohľadávky z poistenia v nezamestnanosti,
f) z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom na financovanie podpory,
g) z úrokov,
h) z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
i) z ostatných príjmov.

2) Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
69ba) Zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.