§ 131 Sadzba poistného na starobné poistenie

§ 131
Sadzba poistného na starobné poistenie

(1) Sadzba poistného na starobné poistenie, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je pre
a) zamestnanca 4% z vymeriavacieho základu,
b) zamestnávateľa za zamestnanca 14% z vymeriavacieho základu,
c) povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 18% z vymeriavacieho základu,
d) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 18% z vymeriavacieho základu,
e) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 2 18% z vymeriavacieho základu,
f) Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, 18% z vymeriavacieho základu.

(2) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a) zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) 4% z vymeriavacieho základu,
b) zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1)

1. od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 10% z vymeriavacieho základu,
2. v roku 2017 9,75% z vymeriavacieho základu,
3. v roku 2018 9,50% z vymeriavacieho základu,
4. v roku 2019 9,25% z vymeriavacieho základu,
5. v roku 2020 9% z vymeriavacieho základu,
6. v roku 2021 8,75% z vymeriavacieho základu,
7. v rokoch 2022 až 2024 8,50% z vymeriavacieho základu,
8. v rokoch 2025 a 2026 8,25% z vymeriavacieho základu,
9. v roku 2027 a nasledujúcich rokoch 8% z vymeriavacieho základu,
c) povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 2, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa im starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) a Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa im starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1)

1. od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 14% z vymeriavacieho základu,
2. v roku 2017 13,75% z vymeriavacieho základu,
3. v roku 2018 13,50% z vymeriavacieho základu,
4. v roku 2019 13,25% z vymeriavacieho základu,
5. v roku 2020 13% z vymeriavacieho základu,
6. v roku 2021 12,75% z vymeriavacieho základu,
7. v rokoch 2022 až 2024 12,50% z vymeriavacieho základu,
8. v rokoch 2025 a 2026 12,25% z vymeriavacieho základu,
9. v roku 2027 a nasledujúcich rokoch 12% z vymeriavacieho základu.

1) Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.