§ 12 Platobná neschopnosť zamestnávateľa

§ 12
Platobná neschopnosť zamestnávateľa
(1) Zamestnávateľ je na účely tohto zákona platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
(2) Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu.
(3) Ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu podľa osobitného predpisu, 33a) považuje sa deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

33a) Napríklad § 131 ods. 2 a 4, § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení zákona č. 348/2011 Z.z.