§ 113 Zánik nároku na dávku a zánik nároku na výplatu dávky

§ 113
Zánik nároku na dávku a zánik nároku na výplatu dávky
(1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím času.
(2) Nárok na dávku a nárok na jej výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na dávku a podmienky nároku na výplatu dávky, ak tento zákon neustanovuje inak.