PRÍL.4a Zoznam voľných živností na účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej

PRÍL.4a
Zoznam voľných živností na účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I Por. I           Názov voľnej živnosti             I
I číslo I                                  I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 1.  I Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo,     I
I    I rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo                 I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 2.  I Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava      I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 3.  I Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov            I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 4.  I Výroba krmív a kŕmnych zmesí                    I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 5.  I Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov  I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 6.  I Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov  I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 7.  I Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba   I
I    I jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy            I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 8.  I Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov  I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 9.  I Výroba koksu a rafinovaných produktov               I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 10.  I Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a     I
I    I prípravkov z týchto materiálov                   I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 11.  I Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a  I
I    I agrochemických produktov                      I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 12.  I Výroba výrobkov z gumy a plastov                  I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 13.  I Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov          I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 14.  I Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie     I
I    I jednoduchých kovových výrobkov                   I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 15.  I Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a     I
I    I elektrických zariadení a súčiastok                 I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 16.  I Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov I
I    I a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v    I
I    I chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí      I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 17.  I Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely           I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 18.  I Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov,   I
I    I dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné     I
I    I prostriedky                            I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 19.  I Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej   I
I    I techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 20.  I Výroba zdravotníckych pomôcok                   I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 21.  I Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných     I
I    I systémov                              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 22.  I Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom   I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 23.  I Uskutočňovanie stavieb a ich zmien                 I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 24.  I Prípravné práce k realizácii stavby                I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 25.  I Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 26.  I Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 27.  I Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby  I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 28.  I Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi     I
I    I (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 29.  I Záložne                              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 30.  I Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva           I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 31.  I Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva        I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 32.  I Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou I
I    I do 3,5 t vrátane prípojného vozidla                I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 33.  I Prevádzka malých plavidiel                     I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 34.  I Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave           I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 35.  I Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov I
I    I a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s    I
I    I kapacitou do 10 lôžok                       I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 36.  I Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností     I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 37.  I Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na I
I    I priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy          I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 38.  I Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce    I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 39.  I Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových  I
I    I nahrávok                              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 40.  I Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním   I
I    I údajov                               I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 41.  I Služby v oblasti administratívnej správy a služby         I
I    I organizačno-hospodárskej povahy                  I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 42.  I Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 43.  I Verejné obstarávanie                        I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 44.  I Vedenie účtovníctva                        I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 45.  I Finančný lízing                          I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 46.  I Faktoring a forfaiting                       I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 47.  I Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu          I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 48.  I Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných  I
I    I výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových    I
I    I hodnôt                               I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 49.  I Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek     z peňažných  I
I    I zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky I
I    I majetkových hodnôt                         I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 50.  I Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných I
I    I služieb spojených s prenájmom                   I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 51.  I Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných   I
I    I živnosti                              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 52.  I Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov   I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 53.  I Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy        I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 54.  I Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a I
I    I humanitných vied                          I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 55.  I Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum I
I    I trhu a verejnej mienky                       I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 56.  I Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií      I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 57.  I Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie    I
I    I bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská I
I    I činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných     I
I    I priemyselných havárií                       I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 58.  I Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí          I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 59.  I Čistiace a upratovacie služby                   I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 60.  I Prevádzkovanie čistiarne a práčovne                I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 61.  I Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava,   I
I    I kontrola, plnenie hasiacich prístrojov,              I
I    I požiarnych/požiarnotechnických zariadení              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 62.  I Mimoškolská vzdelávacia činnosť                  I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 63.  I Prevádzkovanie jaslí                        I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 64.  I Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných     I
I    I priemyselných havárií                       I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 65.  I Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 66.  I Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 67.  I Poskytovanie sociálnych služieb                  I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 68.  I Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových  I
I    I zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu    I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 69.  I Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských     I
I    I podujatí                              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 70.  I Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť          I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 71.  I Služby súvisiace so skrášľovaním tela               I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 72.  I Poskytovanie služieb osobného charakteru              I
I-------I--------------------------------------------------------------------I
I 73.  I Pravidelná kontrola detského ihriska                I
I-------I--------------------------------------------------------------------I