§ 80z Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2015

§ 80z
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2015
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti havarijného technika vydané podľa doterajších predpisov do 31. júla 2015 platia do 31. decembra 2015.