§ 80y Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2014

§ 80y
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2014
V činnosti odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach, ktorá sa stáva od 1. augusta 2014 živnosťou, môžu držitelia oprávnenia na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pokračovať do získania živnostenského oprávnenia, najneskôr do 31. decembra 2014.