§ 80w Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014

§ 80w
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014
Živnostenské oprávnenia vydané na predmet podnikania „Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry – usporiadateľ na športovom podujatí“ zanikajú dňom 1. februára 2014.