§ 80o Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012

§ 80o
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012
Živnostenské oprávnenia, ktoré získali fyzické osoby a právnické osoby na základe osvedčenia o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou získaného do 31. decembra 2011, zostávajú zachované.