§ 80n Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008

§ 80n
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1) Ten, kto vykonával podzemné práce banským spôsobom – razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom od 250 do 500m3 na základe živnostenského oprávnenia vydaného do 31. decembra 2007, je povinný predložiť živnostenskému úradu osvedčenie o odbornej spôsobilosti najneskôr do 1. júla 2008.
(2) Ten, kto nesplní povinnosť podľa odseku 1, je od 1. júla 2008 oprávnený vykonávať podzemné práce banským spôsobom – razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom maximálne 250 m3.