§ 80l-80m Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. októbra 2007

Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. októbra 2007
§ 80l
(1) V podnikateľskej činnosti, ktorá sa stáva od 1. októbra 2007 živnosťou, môžu fyzické osoby a právnické osoby, ktoré oprávnenie na podnikanie získali podľa osobitných predpisov, pokračovať do 30. apríla 2008; po uplynutí tejto lehoty toto oprávnenie zaniká.
(2) Živnostenské oprávnenia získané do 1. októbra 2007 na činnosti, ktoré sú živnosťami, zostávajú zachované.
(3) Zahraničné fyzické osoby, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie pred 1. októbrom 2007 a ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, sú povinné podať návrh na zápis do obchodného registra do 31. decembra 2007, inak ich živnostenské oprávnenie zanikne.
(4) Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok vymenované krajskými úradmi na návrh Slovenskej živnostenskej komory pred 1. októbrom 2007 zanikajú. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenuje nové skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok a ich členov.

§ 80m
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 322/2001 Z.z. o inšpekčných knihách.