§ 80al Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022

§ 80al
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022
Živnostenské oprávnenia na predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1 a živnostenské oprávnenie na odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov vydané podľa doterajších predpisov do 31. augusta 2022 zostávajú zachované.