§ 80ak Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023

§ 80ak
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti Autorizovaný bezpečnostný technik vzniknuté podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022 sa od 1. januára 2023 považuje za živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti Bezpečnostný technik.