§ 80ah-80ai Prechodné a zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Prechodné a zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
§ 80ah
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, vydané podľa predpisov účinných do dňa vyhlásenia tohto zákona zostávajú zachované.
§ 80ai
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.