§ 80ac Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

§ 80ac
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Konania o uznaní odbornej praxe a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2018, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.