§ 79a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

§ 79a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie a postup na vydávanie osvedčenia a výkon dozoru podľa tohto zákona platia ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, 47a) ak tento zákon neustanovuje inak.
47a) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z.z.