§ 79 Likvidácia majetku pre predlženie

§ 79
Likvidácia majetku pre predlženie
(1) Prekážkou prevádzkovania živnosti, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, sa rozumie likvidácia majetku pre predlženie. 47)
(2) Na likvidáciu majetku pre predlženie, ktorá sa vykonala pred 1. januárom 1990, sa neprihliada.
47) § 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.