§ 74-81 HLAVA II PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

HLAVA II
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 74
Zachovanie doterajších oprávnení
(1) V podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou podľa tohto zákona, môžu fyzické a právnické osoby pokračovať po dobu jedného roka odo dňa, keď zákon nadobudne účinnosť, na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo podnikateľského oprávnenia, ktoré získali pred jeho účinnosťou. Po uplynutí lehoty tieto oprávnenia zanikajú.
(2) Fyzické osoby, ktorým uplynutím lehoty podľa odseku 1 zanikne oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo voľnej alebo remeselnej živnosti, nadobúdajú súčasne živnostenské oprávnenie na tieto živnosti. Živnostenský list vydá živnostenský úrad v lehote ustanovenej v odseku 1.
(3) Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo viazanej alebo koncesovanej živnosti, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že spĺňajú podmienky ustanovené zákonom alebo že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.
(4) Právnické osoby, ktoré majú ku dňu účinnosti zákona podnikateľské oprávnenie na činnosti, ktoré sú živnosťami, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.
(5) Ak osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 živnostenskému úradu doklady nepredložia alebo nimi nepreukážu splnenie podmienok pre prevádzkovanie živnosti, živnostenské oprávnenie im nevznikne. Pri pochybnostiach rozhodne o tom, či sú podmienky prevádzkovania živnosti splnené, živnostenský úrad.
§ 75
(1) Žiadosti fyzických osôb o registráciu podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou, podané podľa doterajších predpisov, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa považujú za ohlásenie alebo za žiadosť o koncesiu.
(2) Žiadosti o oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti na činnosť, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa podľa obsahu považujú za žiadosť o koncesiu alebo za ohlásenie viazanej živnosti. Príslušný orgán štátnej správy ich postúpi živnostenskému úradu a k žiadosti o koncesiu pripojí stanovisko ako podklad na rozhodnutie.
(3) Fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti a pred účinnosťou tohto zákona nepožiadali o registráciu, pripoja ich k žiadosti o koncesiu alebo k ohláseniu viazanej živnosti. Pri rozhodovaní o koncesii nahrádzajú tieto doklady stanovisko príslušného orgánu štátnej správy.
§ 76
Živnosti, ktoré podľa osobitných predpisov môžu prevádzkovať organizácie, sú v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok oprávnené prevádzkovať aj fyzické osoby.
§ 77
Oprávnenie na podnikateľskú činnosť a podnikateľské oprávnenia na činnosti, ktoré nie sú živnosťami, zostávajú nedotknuté, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 78
Zrušený od 1.1.1993
§ 79
Likvidácia majetku pre predlženie
(1) Prekážkou prevádzkovania živnosti, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, sa rozumie likvidácia majetku pre predlženie. 47)
(2) Na likvidáciu majetku pre predlženie, ktorá sa vykonala pred 1. januárom 1990, sa neprihliada.
§ 79a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie a postup na vydávanie osvedčenia a výkon dozoru podľa tohto zákona platia ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, 47a) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 80
Zrušovacie ustanovenia
Ku dňu účinnosti tohto zákona sa zrušuje:
1. zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. okrem § 12a až 12e,
2. § 2 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Zb. o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov v znení zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
3. § 4 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
4. § 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov a závodov v potravinárskom odbore a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov tohto odboru v znení zákona č. 108/1950 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu,
5. § 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami,
6. § 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o znárodnení v stavebníctve,
7. § 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov,
8. § 8 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých pohostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 80a
(1) Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.
(2) Podnikatelia, ktorí podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami účinnosťou tohto zákona, sa považujú za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov 48), ak súčasne spĺňajú požiadavky týchto predpisov.
(3) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a § 11 ods. 1 a ods. 5 až 8 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. V rovnakej lehote zabezpečia splnenie ustanovenia § 17 ods. 3.
(4) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2000. Splnenie podmienok preukážu živnostenskému úradu.
§ 80b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998
Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.
§ 80ba
(1) Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna 2001 zostávajú zachované.
(2) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi vzniklo do 30. júna 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobitného zákona do 1. júla 2002.
§ 80bb
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo od 1. septembra 2001 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, upravia si svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. apríla 2002. Splnenie podmienok preukážu živnostenskému úradu.
§ 80bc
Živnostenské oprávnenia na živnosť geodetické a kartografické činnosti získané do 31. októbra 2003 zostávajú zachované.
§ 80c
Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní,
2. § 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii,
3. § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 50/1983 Zb. o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív.
§ 80d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2001
(1) Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.
(2) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami od 1. septembra 2001, považujú sa za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ak súčasne spĺňajú podmienky ustanovené v týchto predpisoch.
(3) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred 1. septembrom 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.
§ 80e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004
Živnostenské oprávnenia vydané na podnikanie so zbraňami a strelivom pred 1. januárom 2004 zostávajú zachované.
§ 80f
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004
Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňujú poskytovanie právnych služieb za odmenu, zanikajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 80g
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.
§ 80h
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2005
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia alebo iné oprávnenie podľa osobitného predpisu vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2005.
§ 80i
(1) Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie pohrebísk, prevádzkovanie pohrebných služieb a prevádzkovanie krematórií vzniknuté podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.
(2) Podnikateľ prevádzkujúci pohrebnú službu, pohrebisko alebo krematórium na základe živnostenského oprávnenia vzniknutého pred 1. novembrom 2005 je povinný predložiť živnostenskému úradu osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky najneskôr do 31. októbra 2007.
(3) Ak podnikateľ prevádzkujúci pohrebnú službu, pohrebisko alebo krematórium v ustanovenej lehote nepredloží požadované doklady podľa odseku 2, jeho živnostenské oprávnenie zaniká 31. októbra 2007.
§ 80j
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie na základe povolenia vydaného do 31. mája 2006, môžu túto činnosť vykonávať na základe tohto povolenia najneskôr do 31. decembra 2006.
§ 80k
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007
Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti bezpečnostného poradcu na vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu do 31. mája 2007, predložia živnostenskému úradu doklad o odbornej spôsobilosti v lehote 6 mesiacov od účinnosti tohto zákona, inak jej živnostenské oprávnenie zaniká.
Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. októbra 2007
§ 80l
(1) V podnikateľskej činnosti, ktorá sa stáva od 1. októbra 2007 živnosťou, môžu fyzické osoby a právnické osoby, ktoré oprávnenie na podnikanie získali podľa osobitných predpisov, pokračovať do 30. apríla 2008; po uplynutí tejto lehoty toto oprávnenie zaniká.
(2) Živnostenské oprávnenia získané do 1. októbra 2007 na činnosti, ktoré sú živnosťami, zostávajú zachované.
(3) Zahraničné fyzické osoby, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie pred 1. októbrom 2007 a ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, sú povinné podať návrh na zápis do obchodného registra do 31. decembra 2007, inak ich živnostenské oprávnenie zanikne.
(4) Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok vymenované krajskými úradmi na návrh Slovenskej živnostenskej komory pred 1. októbrom 2007 zanikajú. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenuje nové skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok a ich členov.
§ 80m
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 322/2001 Z.z. o inšpekčných knihách.
§ 80n
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1) Ten, kto vykonával podzemné práce banským spôsobom – razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom od 250 do 500m3 na základe živnostenského oprávnenia vydaného do 31. decembra 2007, je povinný predložiť živnostenskému úradu osvedčenie o odbornej spôsobilosti najneskôr do 1. júla 2008.
(2) Ten, kto nesplní povinnosť podľa odseku 1, je od 1. júla 2008 oprávnený vykonávať podzemné práce banským spôsobom – razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom maximálne 250 m3.
§ 80o
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012
Živnostenské oprávnenia, ktoré získali fyzické osoby a právnické osoby na základe osvedčenia o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou získaného do 31. decembra 2011, zostávajú zachované.
§ 80p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1) Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali vykonávanie činnosti ratingových agentúr, v tomto rozsahu dňom 7. júna 2010 zanikajú.
(2) Právnická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 6. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach, 14a) ktoré od 7. júna 2010 už nie sú živnosťou, je oprávnená tieto činnosti vykonávať až do právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti tejto právnickej osoby o registráciu podľa osobitného predpisu o ratingových agentúrach, 49) ak táto právnická osoba podá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o ratingových agentúrach. 49) Ak právnická osoba nepodá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o ratingových agentúrach, 49) oprávnenie na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach 14a) jej zaniká uplynutím lehoty na podanie žiadosti o registráciu podľa osobitného predpisu o ratingových agentúrach. 49)
(3) Fyzickej osobe, ktorá je na základe živnosti platnej k 6. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach, 14a) ktoré od 7. júna 2010 už nie sú živnosťou, zaniká dňom 7. septembra 2010 oprávnenie na vykonávanie činností upravených v osobitnom predpise o ratingových agentúrach. 14a)
§ 80r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 11. júna 2010
(1) Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali poskytovanie spotrebiteľských úverov, v tomto rozsahu dňom 11. júna 2010 zanikajú.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 10. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov upravených v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch, 14b) ktoré od 11. júna 2010 už nie sú živnosťou, je oprávnená tieto činnosti vykonávať až do právoplatnosti rozhodnutia o návrhu tejto osoby na registráciu podľa osobitného predpisu o spotrebiteľských úveroch, 50) ak táto osoba podá žiadosť o registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch. 50) Ak dotknutá osoba nepodá návrh na registráciu v lehote ustanovenej v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch, 50) oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov upravených v osobitnom predpise o spotrebiteľských úveroch 14b) jej zaniká uplynutím lehoty na podanie návrhu na registráciu podľa osobitného predpisu o spotrebiteľských úveroch. 50)
§ 80s
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2010
(1) Živnostenské listy a koncesné listiny vydané do 31. mája 2010 zostávajú v platnosti.
(2) Tam, kde sa v osobitných predpisoch používa názov „živnostenský list“ alebo názov „koncesná listina“, rozumie sa tým „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“.
(3) Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti, upravia svoje právne vzťahy v súlade s § 57 ods. 6 do troch rokov od účinnosti tohto zákona, inak im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne.
(4) V činnostiach vývoj, výroba a predaj zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, ktoré sa stávajú od 1. júna 2010 živnosťami, môžu fyzické osoby a právnické osoby pokračovať do skončenia platnosti licencie udelenej na tieto činnosti podľa osobitných predpisov, najneskôr do 31. decembra 2010.
(5) Sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ktoré sa stáva od 1. júna 2010 živnosťou, môžu fyzické osoby a právnické osoby, ktoré oprávnenie na túto činnosť získali podľa osobitného predpisu do 31. mája 2010, vykonávať do 31. decembra 2010.
§ 80t
V ustanovení § 22 ods. 1 písm. e) účinnom do 31. decembra 2011 sa za slová „vzdelávacej ustanovizni“ vkladajú slová „a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore“ a za slová „skúšobnou komisiou“ sa vkladajú slová „vydaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.
§ 80u
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011
Osoba, ktorá získala živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti očnej optiky podľa tohto zákona účinného do 30. novembra 2011, je povinná zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami osobitného predpisu najneskôr do 31. mája 2012.
§ 80v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
Živnostenské oprávnenie vydané do 30. júna 2013 na vykonávanie viazanej živnosti verejné obstarávanie zostávajú v platnosti. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 30. júnu 2013 držiteľom oprávnenia na vykonávanie viazanej živnosti verejné obstarávanie je od 1. júla oprávnená na základe tohto živnostenského oprávnenia vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní v rozsahu voľnej živnosti.
§ 80w
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014
Živnostenské oprávnenia vydané na predmet podnikania „Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry – usporiadateľ na športovom podujatí“ zanikajú dňom 1. februára 2014.
§ 80x
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2014
Živnostenské oprávnenia v odbore výbušniny, výbušné predmety a munícia vydané podľa doterajších predpisov do 31. mája 2014 zostávajú zachované.
§ 80y
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2014
V činnosti odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach, ktorá sa stáva od 1. augusta 2014 živnosťou, môžu držitelia oprávnenia na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pokračovať do získania živnostenského oprávnenia, najneskôr do 31. decembra 2014.
§ 80z
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2015
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti havarijného technika vydané podľa doterajších predpisov do 31. júla 2015 platia do 31. decembra 2015.
§ 80aa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Živnostenské oprávnenia na predaj pyrotechnických výrobkov kategórie 2, kategórie 3, kategórie T1 a kategórie P1 vydané podľa doterajších predpisov do 14. decembra 2015 zostávajú zachované.
§ 80ab
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1) Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.
(2) Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti.
§ 80ac
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Konania o uznaní odbornej praxe a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2018, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.
§ 80ad
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti dopravnej zdravotnej služby získané do 31. mája 2019 platia do 31. decembra 2019.
§ 80ae
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) vydané podľa doterajších predpisov do 31. januára 2020 zostávajú zachované.
§ 80af
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
Pri pozastavení prevádzkovania živnosti podľa § 57 ods. 4 a 5 počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa neuplatňuje podmienka podľa § 57 ods. 6, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov.
§ 80ag
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020
Živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020 zaniká 28. februára 2021.
Prechodné a zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
§ 80ah
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, vydané podľa predpisov účinných do dňa vyhlásenia tohto zákona zostávajú zachované.
§ 80ai
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
§ 80aj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021
Živnostenské oprávnenia na činnosti Galvanizácia kovov a Smaltovanie vzniknuté podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021 sa považujú za živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie živnosti, a to v rozsahu oprávnenia vzniknutého podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021.
§ 80ak
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti Autorizovaný bezpečnostný technik vzniknuté podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022 sa od 1. januára 2023 považuje za živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti Bezpečnostný technik.
§ 80al
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022
Živnostenské oprávnenia na predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1 a živnostenské oprávnenie na odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov vydané podľa doterajších predpisov do 31. augusta 2022 zostávajú zachované.
§ 80am
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody vydané podľa doterajších predpisov do 30. júna 2023 zostávajú zachované.
§ 80an
Platí od 1.4.2025

§ 81
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Zákon č. 231/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1993.
Zákon č. 600/1992 Zb. nadobudol účinnosť 28. decembrom 1992.
Zákon č. 132/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1994.
Zákon č. 200/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1995.
Zákon č. 233/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 1995.
Zákon č. 216/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1996.
Zákon č. 123/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1996.
Zákon č. 164/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1996.
Zákon č. 222/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 24. júlom 1996.
Zákony č. 289/1996 Z.z. a č. 290/1996 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 1997.
Zákony č. 288/1997 Z.z. a č. 379/1997 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 1998.
Zákon č. 76/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1998.
Zákony č. 140/1998 Z.z. a č. 144/1998 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júnom 1998.
Zákony č. 70/1998 Z.z., č. 126/1998 Z.z., č. 129/1998 Z.z., č. 143/1998 Z.z., č. 161/1998 Z.z., č. 178/1998 Z.z., č. 179/1998 Z.z. a č. 194/1998 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 1998.
Zákony č. 263/1999 Z.z. a č. 264/1999 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2000.
Zákon č. 119/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2000.
Zákon č. 142/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2000.
Zákony č. 236/2000 Z.z. a č. 238/2000 Z.z. nadobudli účinnosť 1. augustom 2000.
Zákon č. 268/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2000.
Zákon č. 338/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2001.
Zákon č. 223/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2001.
Zákon č. 279/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2001 okrem čl. I § 7a, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2003 a § 66e až 66o, ktoré nadobudli účinnosť dňom vstupu zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám do platnosti.
Zákon č. 488/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2001.
Zákon č. 554/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 30. decembrom 2001.
Zákony č. 261/2002 Z.z. a č. 284/2002 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2002.
Zákon č. 506/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2002 s výnimkou čl. I bodu 24 § 22a a čl. II bodu 2 písm. b) a c), ktoré nadobudli účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.
Zákon č. 245/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 31. júlom 2003.
Zákon č. 219/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2003.
Zákon č. 423/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2003.
Zákony č. 190/2003 Z.z., č. 515/2003 Z.z., č. 586/2003 Z.z. a č. 602/2003 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2004.
Zákony č. 347/2004 Z.z., č. 350/2004 Z.z. a č. 365/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2004.
Zákon č. 420/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2004.
Zákony č. 533/2004 Z.z. a č. 544/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. novembrom 2004.
Zákony č. 578/2004 Z.z., č. 624/2004 Z.z., č. 650/2004 Z.z. a č. 656/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 725/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2005.
Zákony č. 8/2005 Z.z. a č. 93/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2005.
Zákon č. 331/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 18. augustom 2005.
Zákon č. 340/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2005.
Zákon č. 351/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2005.
Zákon č. 470/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2005.
Zákony č. 473/2005 Z.z., č. 491/2005 Z.z., č. 555/2005 Z.z. a č. 567/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 126/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2006.
Zákon č. 124/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2006.
Zákon č. 17/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 15. januárom 2007.
Zákon č. 99/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2007.
Zákon č. 193/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2007.
Zákon č. 218/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2007.
Zákon č. 358/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2007, okrem prílohy č. 1 v čl. I sedemdesiatom druhom bode, ktorá nadobudla účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 577/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 112/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2008.
Zákony č. 445/2008 Z.z. a č. 448/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 492/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.
Zákon č. 186/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 129/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010 (čl. III bodov 1 a 3) okrem ustanovenia čl. III bodov 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 11. júnom 2010.
Zákon č. 136/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010 okrem čl. V bodu 67 § 66ba ods. 4 písm. b), ktorý nadobudne účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 556/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 31. decembrom 2010.
Zákon č. 249/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2011.
Zákony č. 362/2011 Z.z. a 392/2011 Z.z. nadobudli účinnosť 1. decembrom 2011.
Zákony č. 568/2009 Z.z., 324/2011 Z.z. a 395/2011 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 251/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2012.
Zákon č. 351/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2012.
Zákony č. 314/2012 Z.z. a č. 447/2012 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 39/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2013.
Zákon č. 94/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2013.
Zákon č. 95/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2013.
Zákon č. 218/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2013.
Zákon č. 180/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2013.
Zákon č. 1/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2014.
Zákon č. 35/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2014.
Zákon č. 58/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2014.
Zákon č. 182/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 204/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2014.
Zákon č. 321/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2014.
Zákony č. 333/2014 Z.z. a č. 399/2014 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 128/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2015.
Zákon č. 219/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2015.
Zákony č. 266/2015 Z.z. a č. 272/2015 Z.z. nadobudli účinnosť 1. novembrom 2015.
Zákon č. 274/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 15. novembrom 2015.
Zákon č. 331/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 2. decembrom 2015.
Zákony č. 79/2015 Z.z., č. 77/2015 Z.z., č. 278/2015 Z.z., č. 348/2015 Z.z., č. 387/2015 Z.z. a č. 440/2015 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 412/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2016.
Zákon č. 89/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 20. májom 2016.
Zákony č. 91/2016 Z.z. a č. 125/2016 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2016.
Zákon č. 289/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2017.
Zákon č. 276/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2018 okrem čl. II bodov 15 a 16, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 292/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2018.
Zákony č. 56/2018 Z.z. a č. 87/2018 Z.z. nadobudli účinnosť 1. aprílom 2018.
Zákon č. 112/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2018.
Zákon č. 106/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 20. májom 2018.
Zákon č. 157/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2018.
Zákon č. 177/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2018 okrem čl. X bodu 4, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2019.
Zákony č. 170/2018 Z.z. a č. 216/2018 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 9/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2019.
Zákony č. 30/2019 Z.z. a č. 139/2019 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júnom 2019.
Zákon č. 221/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2019.
Zákony č. 356/2019 Z.z. a č. 371/2019 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2020.
Zákony č. 476/2019 Z.z. a č. 6/2020 Z.z. nadobudli účinnosť 1. februárom 2020.
Zákon č. 73/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 9. aprílom 2020.
Zákon č. 198/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 21. júlom 2020.
Zákon č. 390/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2020.
Zákon č. 279/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2020.
Zákon č. 75/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 19. februárom 2021.
Zákon č. 261/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2021.
Zákon č. 500/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2022.
Zákon č. 249/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2022.
Zákon č. 256/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2022.
Zákon č. 114/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2023.
Zákon č. 8/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2023.
Zákon č. 146/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2023.
Zákon č. 309/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2024.

Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
14a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú.v. EÚ L 302, 17.11.2009).
14b) Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47) § 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.
47a) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z.z.
48) § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
49) Čl. 14 až 20, 22 a 40 nariadenia (ES) č. 1060/2009.
50) § 20 a § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.