§ 67-73 HLAVA I SPOLOČNÉ USTANOVENIA

HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 67
Pracovnoprávne vzťahy
Pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a jeho zamestnancami sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.
§ 68
Zrušený od 1.1.1993

§ 69
Živnostenské spoločenstvá
(1) Živnostenské spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) je združením 43) podnikateľov v určitom odbore alebo odboroch živností na vymedzenom území.
(2) Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú k riadnemu prevádzkovaniu živností. Podávajú na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy Slovenskej živnostenskej komore návrhy, informácie a stanoviská o živnostiach v odbore svojej pôsobnosti.
§ 70
Podnikateľ, ktorý pripravuje mládež (učňov) na povolanie, je povinný sa spravovať osobitnými predpismi. 44)
§ 71
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje správnym poriadkom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia tohto zákona neustanovujú inak.
§ 71a
Zrušený od 1.10.2007

§ 72
Zrušený od 1.7.1994

§ 73
Medzinárodné zmluvy
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak ustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov.
42) Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore.
43) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
44) Zákon č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
46) § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 477/2002 Z.z.