§ 66n HLAVA III FINANČNÁ SPOĽAHLIVOSŤ A POISTENIE

HLAVA III
FINANČNÁ SPOĽAHLIVOSŤ A POISTENIE
§ 66n
(1) Splnenie podmienky finančnej spoľahlivosti môže osoba spoločenstva preukázať aj rovnocennými dokladmi vydanými bankami v členskom štáte.
(2) Splnenie podmienky zákonného poistenia proti rizikám vyplývajúcim z prevádzkovania živnosti môžu osoby spoločenstva preukázať aj rovnocennými dokladmi vydanými poisťovňami iného členského štátu, z ktorých je zrejmé, že vo vzťahu k podmienkam a rozsahu zodpovedá poistenie podmienkam a rozsahu krytia podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike.
(3) Doklady uvedené v odsekoch 1 a 2 nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s prekladom do štátneho jazyka.
41c) § 7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.