§ 66b Pôsobnosť okresného úradu

§ 66b
Pôsobnosť okresného úradu
(1) Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni, ak § 60 ods. 6, § 61 ods. 1, § 62 ods. 1 a 5, § 63, § 64, § 65a ods. 1 a 2 v úvodných vetách a § 65a ods. 3, § 65b ods. 5, § 65c a § 66 ods. 1 až 3 neustanovujú inak.
(2) Okresný úrad plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa tohto zákona pre činnosti, ktoré sú
a) živnosťou,
b) podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony,
c) poskytovaním služieb podľa osobitného zákona. 39)
(3) Okresný úrad vydáva
a) osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
b) potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,
c) potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky,
d) kópiu dokumentu alebo časti dokumentu podľa osobitného predpisu,39a)
e) oprávnenie na podnikanie podľa osobitného zákona.39b)
39) § 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 23c ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
39a) § 23c zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
39b) § 6 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41a) § 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.