§ 63-64 HLAVA II NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE

HLAVA II
NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE
§ 63
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do 1659 eur.

§ 64
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do 3319 eur.

39) § 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 23c ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.