§ 61-66 PIATA ČASŤ ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY

PIATA ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA
§ 61
(1) Živnostenský úrad v sídle kraja vykonáva kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.
(2) Na výkon kontrolnej činnosti sa vo veciach neustanovených týmto zákonom primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 38)
§ 62
(1) Kontrolnú činnosť podľa § 61 ods. 1 vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu v sídle kraja (ďalej len „kontrolór“), ktorí sa pri výkone kontroly preukazujú preukazom kontrolóra.
(2) Kontrolóri sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa tohto zákona.
(3) Kontrolóri sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom kontroly.
(4) Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie, spíšu o tom záznam, ktorý odovzdajú alebo doručia podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.
(5) Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórmi pri prevádzkovaní živnosti.
(6) Podnikateľ a osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne sú povinní poskytovať súčinnosť pri kontrole dodržiavania povinností a podmienok vyplývajúcich z tohto zákona, najmä preukázať kontrolórom svoju totožnosť, umožniť im vstup do prevádzkarní a do priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti, poskytnúť im potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.
HLAVA II
NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE
§ 63
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do 1659 eur.
§ 64
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do 3319 eur.
Nadpis zrušený od 1.9.2001
§ 65
Zrušený od 1.6.2010

HLAVA III
PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA
§ 65a
(1) Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 1659 eur, ak podnikateľ
a) neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre živnosť ( § 11 ods. 6 až 8),
b) nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1;
pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.
(2) Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 663 eur, ak podnikateľ
a) neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť ( § 11 ods. 7 prvá veta),
b) neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je povinný to urobiť ( § 11 ods. 9),
c) neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení ( § 49 ods. 1),
d) poruší povinnosť podľa § 30 ods. 4,
e) neohlási zriadenie prevádzkarne alebo neohlási zrušenie prevádzkarne.

(3) Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do 663 eur, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni ( § 11 ods. 5).
§ 65b
(1) Za porušenie povinností ustanovených v § 17 ods. 7, v § 30 ods. 1 a v § 65a ods. 2 písm. c), d) a e) môže kontrolór uložiť podnikateľovi blokovú pokutu do 165 eur, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a podnikateľ je ochotný pokutu zaplatiť.
(2) Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy a za aké porušenie povinnosti bola pokuta v blokovom konaní uložená.
(3) Ak nemôže podnikateľ zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku podnikateľ potvrdí.
(4) Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.
(5) Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky; príslušný živnostenský úrad v sídle kraja odoberá bloky od daňového úradu.
§ 65c
Živnostenský úrad v sídle kraja môže osobe uvedenej v § 62 ods. 6, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly najmä tým, že odmieta súčinnosť pri výkone kontroly alebo bez závažných dôvodov sa nedostaví na výzvu živnostenského úradu v sídle kraja, uložiť poriadkovú pokutu do 331 eur, a to aj opakovane.
HLAVA IV
UKLADANIE POKÚT
§ 66
(1) Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 môže živnostenský úrad v sídle kraja začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní fyzickej osoby a právnickej osoby dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od času, keď k porušeniu došlo; ak ide o pokračujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do piatich rokov od času, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo.
(2) Konanie o uložení pokuty podľa § 65a môže živnostenský úrad v sídle kraja začať do jedného roka odo dňa, keď sa o skutočnosti uvedenej v § 65a dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď taká skutočnosť ešte trvala, a ak ide o nesplnenie povinnosti v lehote určenej týmto alebo osobitným zákonom, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď uplynula lehota na splnenie povinnosti určenej týmto alebo osobitným zákonom.
(3) Pri ukladaní pokút živnostenský úrad v sídle kraja prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania.
(4) Pokuty uložené podľa § 63 až 65c sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
38) Druhá časť a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.
39) § 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 23c ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.