§ 33-41a HLAVA II OBCHODNÉ ŽIVNOSTI

HLAVA II
OBCHODNÉ ŽIVNOSTI
§ 33
Všeobecné ustanovenie
Obchodné živnosti sú najmä:

a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
b) pohostinská činnosť.
Rozsah oprávnenia
§ 34
(1) Podnikateľ živnosti uvedenej v § 33 písm. a) môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež
a) prenajímať tovar,
b) sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch,
c) vykonávať na tovare drobné zmeny, ktorými tovar prispôsobuje potrebám kupujúceho,
d) vykonávať montáž tovaru dodaného zákazníkovi, ak sa môže vykonať jednoduchými operáciami bez osobitných odborných znalostí,
e) vykonávať výmenu vadných súčastí pri dodanom tovare, ak sa môže vykonať jednoduchým spôsobom bez osobitných odborných znalostí,
f) vykonávať servis dodaného tovaru za predpokladu, že na to použije odborne spôsobilé osoby,
g) prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, a dať tieto práce vykonať oprávneným výrobcom,
h) cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj mimo prevádzkarne potraviny a iný tovar, ktoré sa pri týchto príležitostiach obvykle ponúkajú a ktorých predaj je predmetom jeho podnikania,
i) predávať tovar aj v pojazdných predajniach,
j) predávať tovar, pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom,
k) uskutočňovať podomový a zásielkový predaj. 36c)
(2) Umiestnenie automatov obsluhovaných zákazníkom mimo prevádzkarne ohlási podnikateľ vopred živnostenskému úradu, keď si predtým vyžiadal súhlas obce; pre ich označenie platí primerane ustanovenie § 30 ods. 1.
(3) Pri vykonávaní zmien podľa odseku 1 písm. c) alebo úprav podľa odseku 1 písm. g) je podnikateľ povinný dbať na to, aby zmenami alebo úpravami nedošlo k odstráneniu alebo znehodnoteniu označenia výrobného pôvodu výrobku, najmä ochrannej známky.
§ 35
Zrušený od 1.9.2001

§ 36
Zrušený od 1.9.2001

§ 37
Zrušený od 1.9.2001

§ 38
Pohostinská činnosť
(1) Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste (ďalej len „predaj na priamu konzumáciu“). Súčasťou oprávnenia na pohostinskú činnosť je aj s ňou spojený predaj polotovarov alebo doplnkového tovaru a predaj na priamu konzumáciu podľa odseku 2.
(2) Pohostinskou činnosťou nie je na účely tohto zákona predaj na priamu konzumáciu
a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
b) zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
c) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh,
d) jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.
(3) Pohostinskou činnosťou nie je ani predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku.
§ 39
Zrušený od 1.9.2001

§ 39a
Zrušený od 1.9.2001

§ 40
Zrušený od 1.9.2001

§ 41
Zrušený od 1.9.2001

§ 41a
Zrušený od 1.9.2001

36c) Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.