§ 31 Zrušený od 1.9.2001

§ 31
Zrušený od 1.9.2001

33) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
§ 14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

36) § 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášky č. 204/1988 Zb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z.z. v znení vyhlášky č. 54/2000 Z.z.