§ 25 Diel 3 Voľné živnosti

Diel 3
Voľné živnosti
§ 25
(1) Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.
(2) Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.
(3) Zoznam voľných živností na účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom28a) je uvedený v prílohe č. 4a.
(4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si pri ohlasovaní inej živnosti ako živnosti podľa odseku 3 môže zvoliť aj inú voľnú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname voľných živností podľa prílohy č. 4a.
28a) § 21 ods. 6 a § 110a Obchodného zákonníka.