§ 20-22 Diel 1 Remeselné živnosti

Diel 1
Remeselné živnosti
§ 20
Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona.
Preukazovanie odbornej spôsobilosti
§ 21
Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.
§ 22
(1) Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú
a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore 31) alebo
c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni 31a) a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore 31b) a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu 31c) alebo
f) dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.
(2) Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore podľa odseku 1 sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.
(3) zrušený od 1.1.2012.
(4) zrušený od 1.1.2012.
(5) zrušený od 1.1.2012.
(6) zrušený od 1.1.2012.
31) § 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb., o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
31a) Zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
31b) Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31c) Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.