Príl.4 PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE

PRÍL.4
PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE
I------------------------------------------------------I---------------------I
I Stupeň riadenia                   I Percentuálny podiel I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I 1. vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ostatný I    47 - 90    I
I  ústredný orgán štátnej správy, kancelária     I           I
I  národnej rady, kancelária prezidenta, kancelária I           I
I  ústavného súdu a kancelária najvyššieho súdu   I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I 2. vedúci úradu neuvedený v bode 1, vedúci      I    17 - 75    I
I  zamestnanec vo verejnej funkcii v služobnom    I           I
I  úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej  I           I
I  správy, vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii v I           I
I  služobnom úrade neuvedenom v bode 1, zástupca   I           I
I  vedúceho úradu uvedeného v bode 1 a zástupca   I           I
I  vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je    I           I
I  ministerstvo                   I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I 3. vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov   I    8 - 55    I
I  alebo vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac    I           I
I  útvarov a ktorý môže byť súčasne aj zástupcom   I           I
I  vedúceho úradu uvedeného v bode 2         I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I 4. vedúci zamestnanec, ktorý riadi podriadeného   I   5,5 - 40    I
I  štátneho zamestnanca alebo štátnych zamestnancov, I           I
I  štátnych zamestnancov a iných zamestnancov alebo I           I
I  iných zamestnancov a ktorý môže byť súčasne aj  I           I
I  zástupcom vedúceho zamestnanca uvedeného v bode 3 I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I