PRÍL.2 MAJETKOVÉ PRIZNANIE

PRÍL.2
MAJETKOVÉ PRIZNANIE
I. oddiel
Údaje o štátnom zamestnancovi
 
I-------------------------I I-------------------------I I------------------I
I Priezvisko       I I Meno          I I Titul      I
I-------------------------I I-------------------------I I------------------I
I             I I             I I         I
I-------------------------I I-------------------------I I------------------I
I Služobný úrad      I I Organizačný útvar    I
I-------------------------I I-------------------------I
I             I I             I
I-------------------------I I-------------------------I
 
II. oddiel
Nehnuteľný majetok
 
   Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, 
záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, stavebný 
pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, 
budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu
rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné
stavby.
 
I-------I-----------------------------------------------------------I--------I
I P. č. I            Popis majetku            I Podiel I
I    I  (druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica,  I    I
I    I   orientačné číslo, PSČ, názov katastrálneho územia,  I    I
I    I            číslo parcely)           I    I
I-------I-----------------------------------------------------------I--------I
I-------I-----------------------------------------------------------I--------I
I-------I-----------------------------------------------------------I--------I
I-------I-----------------------------------------------------------I--------I
I-------I-----------------------------------------------------------I--------I
I-------I-----------------------------------------------------------I--------I
I-------I-----------------------------------------------------------I--------I
I-------I-----------------------------------------------------------I--------I
I-------I-----------------------------------------------------------I--------I
 
III. oddiel
Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty
 
   Napr. peňažné prostriedky v hotovosti v mene euro a v cudzej mene vrátane
vkladov v bankách a pobočkách zahraničných bánk v mene euro a v cudzej mene
a vkladov v zahraničných bankách, zariadenie domácnosti a iného priestoru
určeného na bývanie, zbierka známok, zbierka bankoviek, zbierka mincí, stroj,
prístroj, zariadenie, umelecké dielo s výnimkou vlastného umeleckého diela,
cenný papier (akcia, dočasný list, podielový list, dlhopis, vkladový list,
vkladový certifikát, depozitný certifikát, pokladničné poukážky, investičné
kupóny, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy vrátane
konosamentov, skladiskové listy, skladiskové záložné listy a tovarové záložné
listy), dopravné prostriedky (napr. osobné motorové vozidlo, motocykel,
nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, príves, autobus, loď, motorový čln,
lietadlo), pohľadávky a majetkové práva a iné majetkové hodnoty (napr. právo
na vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku obchodnej
spoločnosti, nadobudnutie autorského práva dedičstvom, nadobudnutie nehmotného
práva priemyselného vlastníctva za odplatu).
 
   V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok: majetok sanitárneho
charakteru, ktorý slúži výlučne invalidným osobám a osobám s ťažkým zdravotným
postihnutím (napr. zdravotnícke potreby, vodiaci pes alebo iné veci, ktoré
fyzická osoba potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu),
vlastné umelecké diela, vlastné nehmotné práva priemyselného vlastníctva,
vlastné autorské práva, nevymožiteľné pohľadávky a jednotlivé zariadenia
domácnosti s hodnotou nižšou ako 500 eur.
 
   Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú len 
vtedy, ak ich súhrnná hodnota je vyššia ako 35 000 eur.
 
I---------------------------------------------------------I------------------I
I           Druh majetku            I Cena v eurách  I
I---------------------------------------------------------I------------------I
I Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty I         I
I---------------------------------------------------------I------------------I
 
 
IV. oddiel
 
Vyhlásenie štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej
významnosti
 
Čestne vyhlasujem, že nemám vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich so mnou
v spoločnej domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za
príjmy z nestatočných zdrojov.
 
Vyhlásenie štátneho zamestnanca
 
Všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a správne a som si
vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov
v majetkovom priznaní.
 
 
V .................... dňa ...........      (Podpis štátneho zamestnanca)
 
 
V. oddiel
 
Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a
pravdivosti majetkového priznania
 
  Majetkové priznanie vyhodnotil a preskúmal dňa:
 
  .........................................................
  (meno, priezvisko vedúceho služobného úradu alebo písomne
  povereného zástupcu)
 
  a potvrdzuje, že vyhodnotením majetkového priznania bolo zistené, že
majetkové pomery štátneho zamestnanca presahujú - nepresahujú 1) súhrn jeho
platových pomerov a iných vyčíslených príjmov.
 
 
                      (podpis vedúceho služobného úradu
                      alebo písomne povereného zástupcu)
 
1) - nehodiace sa prečiarknuť