Čl.XII Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/2001 Z.z.

Čl.XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z.z., zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 618/2004 Z.z. a zákona č. 122/2006 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18) Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z.z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 400/2009 Z.z.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z.z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 400/2009 Z.z.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 105 zákona č. 312/2001 Z.z. v znení zákona č. 551/2003 Z.z.“ nahrádza citáciou „§ 113 zákona č. 400/2009 Z.z.“.

5. V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ v celom texte sa slová „bakalárske vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa“ a slová „vysokoškolské vzdelanie“ sa nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“.

6. V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ časť „PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV (Sk mesačne)“ znie:
        "PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII
              VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
               (v eurách mesačne)
 
        Platová trieda         Platová tarifa
 
           1.              420,50
           2.              447,00
           3.              489,50
           4.              524,50
           5.              628,00
           6.              675,00
           7.              757,50
           8.              904,50
           9.             1 047,00".