Čl.XI Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z.

Čl.XI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z.z., zákona č. 86/2000 Z.z., zákona č. 138/2002 Z.z., zákona č. 100/2003 Z.z., zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 360/2004 Z.z., zákona č. 253/2005 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z.z., zákona č. 261/2006 Z.z. a zákona č. 199/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 84a znie:
„84a) Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 143 ods. 7 druhá veta znie: „Počet štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie schvaľuje predseda národnej rady.“.

3. V § 143 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 84c.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 84d sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z.z. „nahrádza citáciou „Zákon č. 400/2009 Z.z.“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 84e sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z.z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 400/2009 Z.z.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 84f sa citácia „§ 105 zákona č. 312/2001 Z.z. v znení zákona č. 551/2003 Z.z.“ nahrádza citáciou „§ 113 zákona č. 400/2009 Z.z.“.

7. V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ v časti „CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ sa v 1. platovej triede až 4. platovej triede slová „úplné stredné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie“.

8. V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ v celom texte sa slová „bakalárske vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa“ a slová „vysokoškolské vzdelanie“ sa nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“.

9. V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časť „PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Sk mesačne)“ znie:
        "PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII
            NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                (v eurách mesačne)
 
        Platová trieda           Platová tarifa
 
           1.                 420,50
           2.                 447,00
           3.                 489,50
           4.                 524,50
           5.                 628,00
           6.                 675,00
           7.                 757,50
           8.                 904,50
           9.                1 047,00".