Čl.X Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z.

Čl.X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 458/2000 Z.z., zákona č. 559/2001 Z.z., zákona č. 385/2004 Z.z., zákona č. 261/2006 Z.z., zákona č. 199/2007 Z.z. a zákona č. 659/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b) § 81 až 114, § 132 až 134 zákona č. 400/2009 Z.z.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c) § 113 zákona č. 400/2009 Z.z.“.

4. V § 21 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“ a v § 21 ods. 4 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638 eur“.

5. V prílohe č. 1 v 3. platovej triede a v 4. platovej triede sa slová „úplné stredné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie“.

6. Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV NA NAJVYŠŠOM KONTROLNOM ÚRADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY (v eurách mesačne)
       Platová trieda           Platová tarifa
 
           3.                489,50
           4.                524,50
           5.                628,00
           6.                675,00
           7.                757,50
           8.                904,50
           9.               1 047,00".