Čl.VIII Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z.z.

Čl.VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z.z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení zákona č. 312/2001 Z.z., zákona č. 138/2002 Z.z., zákona č. 321/2002 Z.z. a zákona č. 551/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 78 až 106, § 159 a § 159b zákona č. 312/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 81 až 114, § 132 až 134 zákona č. 400/2009 Z.z.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 105 zákona č. 312/2001 Z.z.“ nahrádza citáciou „§ 113 zákona č. 400/2009 Z.z.“.

4. V prílohe č. 1 v 4. platovej triede sa slová „úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie“.

5. V prílohe č. 1 v 5. platovej triede a 6. platovej triede sa slová „bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“.

6. V prílohe č. 1 v 7. platovej triede a 8. platovej triede sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ vkladajú slová „druhého stupňa“.

7. V prílohe č. 1 v 9. platovej triede sa slová „vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa“.

8. Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z.z.
Platové tarify štátnych zamestnancov v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky (v eurách mesačne)
        Platová trieda           Platová tarifa
 
           1.                420,50
           2.                447,00
           3.                489,50
           4.                524,50
           5.                628,00
           6.                675,00
           7.                757,50
           8.                904,50
           9.               1 047,00".