Čl.VII Zákon č. 330/2007 Z.z.

Čl.VII
Zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 664/2007 Z.z., zákona č. 598/2008 Z.z. a zákona č. 59/2009 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo na žiadosť iného orgánu verejnej moci, ak to ustanovuje osobitný predpis. 6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Napríklad Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 02/zv. 6; Ú.v. ES L 253, 11.10.1993) v platnom znení.“.

2. V § 14 ods. 3 sa písmeno e) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11. štátneho zamestnanca, 26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a) § 19 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.