Čl.VI Zákon č. 125/2006 Z.z.

Čl.VI
Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 462/2007 Z.z. a zákona č. 555/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy, 2a)“.
Doterajšie body 2 až 5 sa označujú ako body 3 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

3. V § 3 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

4. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách jadrového zariadenia vykonáva Inšpektorát práce Nitra na celom území Slovenskej republiky.“.

5. V § 7 ods. 3 písm. b) sa slová „závažného pracovného úrazu“ nahrádzajú slovami „pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, 15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a) § 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z.“.

6. V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Inšpektorát práce je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti zistené pri výkone inšpekcie práce, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin. 18e)“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18e znie:
„18e) § 3 Trestného poriadku.“.

7. V § 9 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

8. V § 10 ods. 1 sa odkaz 5 označuje ako odkaz 2a.

9. V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Zamestnávateľ, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v osobitnom predpise, 22a) je povinný písomne oznámiť príslušnému inšpektorátu práce začatie prevádzky najneskôr do 30 dní od jej skutočného začatia spolu s informáciou o charaktere a rozsahu činnosti a oznamovať podstatné zmeny činnosti a skončenie prevádzky najneskôr do 30 dní od ich vzniku.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) Príloha č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 18 ods. 2 sa slová „v jadrovej energetike“ nahrádzajú slovami „na pracoviskách jadrového zariadenia“.

11. § 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Policajný zbor je povinný poskytnúť inšpektorovi práce na jeho žiadosť alebo na žiadosť inšpektorátu práce spoluprácu a ochranu pri vykonávaní inšpekcie práce. O spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak možno odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia inšpektora práce alebo marenie výkonu inšpekcie práce, alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inšpektora práce, alebo je marený výkon inšpekcie práce.“.

12. V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 000 eur“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 300 eur“.

13. V § 19 ods. 1 písm. b) sa slová „druhom a treťom bode“ nahrádzajú slovami „treťom bode a vo štvrtom bode“.

14. V § 19 ods. 1 písm. d) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 000 eur“.

15. V § 20 sa slová „od 2 000 Sk až do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 65 eur až do 650 eur“.