Čl.V Zákon č. 215/2004 Z.z.

Čl.V
Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z.z., zákona č. 255/2006 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 668/2007 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z.z. a zákona č. 291/2009 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. § 71 sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:
„(9) Dovolenka riaditeľa úradu je šesť týždňov v kalendárnom roku. Za čas dovolenky patrí riaditeľovi úradu funkčný plat.
(10) Riaditeľ úradu sa pri výkone svojej funkcie preukazuje služobným preukazom, ktorý mu vydá úrad.
(11) Všetky písomnosti týkajúce sa výkonu funkcie riaditeľa úradu sa zakladajú do jeho osobného spisu, ktorý vedie úrad. Po skončení výkonu funkcie sa osobný spis uchováva 50 rokov.
(12) Počas vykonávania funkcie sa na riaditeľa úradu primerane použijú ustanovenia § 45, § 54, § 59 až 62, § 68, § 70, § 115 až 117 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 116 ods. 2 a 3, § 136 ods. 1, § 137 ods. 1, 4 a 5, § 138, § 141, § 144, § 177 až 222 Zákonníka práce.“.

2. Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠71a
Platové pomery, hmotné výhody a paušálne náhrady riaditeľa úradu
(1) Riaditeľovi úradu patrí mesačne funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, 30a) začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený. Riaditeľovi úradu patrí po skončení výkonu funkcie náhrada vo výške trojnásobku jeho posledného funkčného platu. Funkčný plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
(2) Riaditeľ úradu má počas vykonávania funkcie právo na bezplatné

a) používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou,
b) poskytnutie a používanie služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie a mimo neho.
(3) Riaditeľovi úradu patrí na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie paušálna náhrada mesačne vo výške 54% funkčného platu. Paušálna náhrada sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor.
(4) Riaditeľovi úradu môže vláda Slovenskej republiky poskytnúť odmenu za kvalitné plnenie úloh alebo za splnenie mimoriadnej úlohy, významnej úlohy alebo vopred určenej úlohy.
(5) Na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia sa riaditeľ úradu považuje za zamestnanca v pracovnom pomere.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.