Čl.IV Zákon č. 553/2003 Z.z.

Čl.IV
Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z.z., zákona č. 81/2005 Z.z., zákona č. 131/2005 Z.z., zákona č. 628/2005 Z.z., zákona č. 231/2006 Z.z., zákona č. 348/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 385/2008 Z.z., zákona č. 474/2008 Z.z. a zákona č. 317/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l) príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla,“.
Doterajšie písmená l) až s) sa označujú ako písmená m) až t).

2. V § 4 ods. 4 sa slová „písm. c) až j)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až j) a l)“.

3. Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14b
Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla
Zamestnancovi za starostlivosť o pridelené služobné motorové vozidlo a za jeho vedenie na účely plnenia pracovných úloh, ak starostlivosť o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie je nad rámec pracovných povinností, patrí príplatok mesačne až do sumy 20 eur. Podmienky na poskytovanie príplatku za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla zamestnávateľ upraví v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise.“.

4. V § 22 ods. 1 a 6 sa slová „písm. l) až s)“ nahrádzajú slovami „písm. m) až t)“.