§ 92 Platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby

§ 92
Platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby
(1) Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby (ďalej len „platová kompenzácia“) pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2, ak tieto činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do tretej alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu 60) a ak pri ich vykonávaní intenzita pôsobenia faktorov prostredia, v ktorom štátny zamestnanec plní úlohy, napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby štátny zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky.
(2) Činnosti, pri ktorých patrí štátnemu zamestnancovi platová kompenzácia, sú činnosti vykonávané v prostredí, v ktorom pôsobia

a) chemické faktory,
b) karcinogénne a mutagénne faktory,
c) biologické faktory,
d) prach,
e) fyzikálne faktory.
(3) Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia pri vykonávaní činností zaradených do

a) tretej kategórie v rámci rozpätia 1,6% až 16,2% z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 113,
b) štvrtej kategórie v rámci rozpätia 4,6% až 29,8% z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 113.
(4) Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 patrí platová kompenzácia pri vykonávaní činností zaradených do

a) tretej kategórie v rámci rozpätia 1,6% až 16,2% z platovej tarify 1. platovej triedy podľa osobitného predpisu,59a)
b) štvrtej kategórie v rámci rozpätia 4,6% až 29,8% z platovej tarify 1. platovej triedy podľa osobitného predpisu.59a)
(5) Ak štátny zamestnanec vykonáva rôzne činnosti, ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, patrí mu platová kompenzácia najmenej na spodnej hranici rozpätia určeného pre štvrtú kategóriu.
(6) Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní činností zaradených do druhej kategórie v rámci rozpätia 1% až 10% z platovej tarify 1. platovej triedy podľa osobitného predpisu.59a)
(7) Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní činností zaradených do druhej kategórie v rámci rozpätia 1% až 10% z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 113.
(8) Platová kompenzácia sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(9) Podrobnosti o poskytovaní platovej kompenzácie určí služobný predpis.

59a) Príloha č. 2 k zákonu č. 151/2010 Z.z. v znení zákona č. 325/2014 Z.z.
60) § 31 zákona č. 355/2007 Z.z.