§ 91 Príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti

§ 91
Príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti
(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine v krízovej oblasti, patrí príplatok až do výšky 10% zo súčtu jeho tarifného platu a osobného príplatku. Suma príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(2) Krízové oblasti na účely odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zahraničných vecí.