§ 9-10 Služobný úrad

Služobný úrad
§ 9
(1) Služobný úrad na účely tohto zákona je

a) ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) orgán miestnej štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
c) iný orgán štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
d) organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky určená ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
e) Slovenská informačná služba,
f) organizačná zložka Zboru väzenskej a justičnej stráže. 17)
(2) Služobný úrad na účely tohto zákona je aj

a) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“),
b) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária prezidenta“),
c) Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária ústavného súdu“),
d) Kancelária verejného ochrancu práv,
e) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší kontrolný úrad“),
f) Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“),
g) Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“),
h) Špecializovaný trestný súd, krajský súd a okresný súd,
i) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) a krajská prokuratúra.
(3) Služobný úrad justičného čakateľa na okresnom súde je krajský súd.
(4) Služobný úrad štátneho zamestnanca na okresnej prokuratúre a právneho čakateľa prokuratúry je krajská prokuratúra.
(5) Služobný úrad na účely tohto zákona nie je Národný bezpečnostný úrad.
(6) Služobný úrad koordinuje činnosť vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov toho služobného úradu, ku ktorému vykonáva zriaďovateľskú funkciu podľa osobitného predpisu. 18)

§ 10
(1) Kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov vykonáva v služobnom úrade uvedenom

a) v § 9 ods. 1 tento služobný úrad,
b) v § 9 ods. 2 písm. a) až g) tento služobný úrad,
c) v § 9 ods. 2 písm. h) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“),
d) v § 9 ods. 2 písm. i) generálna prokuratúra.
(2) Na výkon kontroly podľa odseku 1 písm. a) sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu. 19)

17) § 1 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
18) § 21 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z.z.
19) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.