§ 86 Osobný plat

§ 86
Osobný plat
Štátnemu zamestnancovi okrem štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii možno určiť osobný plat počas vykonávania osobitne významných úloh alebo mimoriadne náročných úloh. Osobný plat určený štátnemu zamestnancovi nesmie byť nižší ako funkčný plat, ktorý by štátnemu zamestnancovi patril podľa § 83 ods. 1. Osobný plat sa štátnemu zamestnancovi poskytuje, pokiaľ trvajú dôvody a podmienky, na základe ktorých mu bol určený. Určený osobný plat možno zvýšiť, znížiť alebo odňať na základe úrovne kvality plnenia úloh.