§ 84 Tarifný plat

§ 84
Tarifný plat
(1) Tarifný plat na účely tohto zákona tvorí

a) platová tarifa

1. v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 113,
2. v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 113 zvýšená o 20% u štátnych zamestnancov v služobnom úrade, ktorým je úrad vlády, ktorí plnia úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády, 59) alebo
3. podľa osobitného predpisu u štátnych zamestnancov v služobných úradoch uvedených v § 9 ods. 2 písm. a) až e),
4. podľa osobitného predpisu59a) u štátneho zamestnanca dočasne vyslaného podľa § 40,
b) zvýšenie platovej tarify za služobnú prax podľa odseku 2.
(2) Platová tarifa podľa odseku 1 písm. a) sa za každý rok služobnej praxe zvýši o 1%, najviac však za 32 rokov.
(3) Zvýšenie platovej tarify podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

59) § 1b zákona č. 575/2001 Z.z. v znení zákona č. 583/2008 Z.z.
59a) Príloha č. 2 k zákonu č. 151/2010 Z.z. v znení zákona č. 325/2014 Z.z.