§ 83 Funkčný plat

§ 83
Funkčný plat
(1) Funkčný plat štátneho zamestnanca tvorí mesačne súčet tarifného platu a

a) príplatku za riadenie,
b) príplatku za zastupovanie,
c) osobného príplatku,
d) príplatku za zmennosť,
e) príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti,
f) platovej kompenzácie za sťažené vykonávanie štátnej služby,
g) príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo,
h) rozdielového príplatku podľa § 132 ods. 2,
i) osobitného príplatku podľa § 132 ods. 3,
j) doplatku podľa § 34 ods. 4,
k) vyrovnania podľa § 133.
(2) Funkčný plat na účely tohto zákona je aj mimoriadny plat, ktorý patrí štátnemu zamestnancovi na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti; tomuto štátnemu zamestnancovi nepatria platové náležitosti podľa § 81 písm. b) až f) a náhrady podľa § 82. Mimoriadny plat určí vláda, ktorá ho môže znížiť, ak štátny zamestnanec na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti nedosahuje vládou požadovanú úroveň kvality plnenia úloh.
(3) Funkčný plat na účely tohto zákona je aj osobný plat určený štátnemu zamestnancovi podľa § 86.
(4) Funkčný plat na účely tohto zákona je aj plat vo výške platu poslanca národnej rady, 58) ktorý patrí štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy; tomuto štátnemu zamestnancovi nepatria platové náležitosti podľa § 81 písm. b) až f) a náhrady podľa § 82.

58) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.