§ 81 Plat štátneho zamestnanca

§ 81
Plat štátneho zamestnanca
Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý tvorí

a) funkčný plat,
b) plat za štátnu službu nadčas,
c) plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby,
d) príplatok za štátnu službu v noci,
e) príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
f) príplatok za štátnu službu vo sviatok,
g) odmena.