§ 8 Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti

§ 8
Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti
Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti je štátnozamestnanecké miesto určené vládou ako rozhodujúce na zabezpečenie plnenia vládou vymedzených úloh podľa jej priorít.